Härdplastutbildning

Arbetar eller leder du arbete med så kallade härdplaster, till exempel lim, lack eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan så är det lagkrav enligt AFS 3014:43 på att den som utför eller leder arbetet ska ha utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande. TOOLS erbjuder nu utbildning för arbete med allergiframkallande kemiska produkter tillsammans med vår partner Henkel Norden AB, en utbildning som ersätter den tidigare härdplastutbildningen.

Utbildningen krävs för arbete med:

 • Produkter märkta med faroangivelse H317 – kan orsaka allergisk hudreaktion
 • Produkter märkta med faroangivelse H334 – kan orsaka allergi- eller astmasymtom
 • eller andningssvårigheter vid inandning
 • Snabblim som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat
 • Termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter
 • formaldehyd

Utbildningen omfattar låsvätskor, limmer & övriga härdplaster inom TOOLS normala utbud.:

 • Allmänt om kemiska risker
 • Vilka produkter som hanteras och dess risker
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Vilken typ av personlig skyddsutrustning som behövs och när
 • Genomgång av AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, 37 a-g §§

Pris: 14 000 kr exkl. moms/pass. Minst 5 och max 10 deltagare/pass. Vid öppna utbildningar eller tillkommande person 1 400 kr/person. För exakta prisuppgifter för just din kurs kontakta din TOOLS-säljare.
Tid: ca 3 timmar och görs optimalt i mindre grupper om ca 10 pers.
Antal: Max 20 personer fördelat på två pass under en och samma dag.
Kurser hålles ej för grupper mindre än 5 personer.
Företagsanpassning: Vi erbjuder företagsanpassade lösningar för specifika förutsättningar, behov och önskemål. Utbildningen kan då genomföras såväl hos er som i våra lokaler. Kontakta TOOLS för mer information och offert.
Mål: Att få kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter/härdplaster samt de hälsorisker exponering
för dessa produkter kan innebära. Att få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.
Målgrupp: Personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter.
Certifikat: Utbildningen avslutas med att deltagarna får certifikat på
genomförd utbildning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng