Skyltrond

TOOLS Skyltrond är en inventering av arbetsmiljöskyltar för att säkerställa att en arbetsplats är korrekt skyltad. Skyltar och markeringar är en viktig del av kommunikationen om vilka säkerhetsregler och förutsättningar som gäller på en arbetsplats under arbete. Informationen på skyltar ska förstås av alla på arbetsplatsen. Det är anledningen till utformningen på arbetsmiljöskyltar är lagstiftad och standardiserad. TOOLS Skyltrond utförs enligt AFS 2008:13 med ändring AFS 2014:40 som fastställer utformningen av skyltar och signaler för säkra arbetsplatser och AFS 2009:2 som fö-reskriver riktlinjer för arbetsplatsens utformning. Gällande kemiska arbetsmiljörisker är det AFS 2011:19 med ändringsföreskriften 2014:43 som reglerar dessa arbetsmiljörisker. Säker utrymning enligt boverkets riktlinjer, BBR kap 5 som anger hur utrymningsvägar ska utformas.

SKYLTROND

Tid: Beroende på objektets yta och förhållande/skick.
Pris: Offereras på begäran – min en halvdag eller hela dagar plus ev. res- och logi- kostnader.
Innehåll:

  • Planering av skyltronden görs med berörd personal t ex skyddsombud eller säkerhetsansvarig.
  • Tillsammans med skyddsombud/säkerhetsansvarig och utförare genomför man sedan skyltronden.
  • Skyltronden innefattar översyn av befintlig skyltning för att säkerställa att den uppfyller gällande föreskrifter utifrån funktion och utformning samt bedömning om ny skyltning behövs.
  • Sammanställd dokumentation med rekommenderade åtgärder från skyltrond presenteras tillsammans med placeringsanvisningar.

Målsättning: Att skyltningen blir korrekt enligt gällande lagkrav.  Skyltningen blir tydlig och enkel att förstå, så att risken för olyckor och skador minimeras.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng