Luftmätning

Många anställda utsätts för damm och partiklar på sin arbetsplats. Att göra en mätning av luften på arbetsplatsen ger svar på om och i så fall var det finns risk och hur stor den är. En mätning av luftkvaliteten ger underlag för en översyn, går det att eliminera, förebygga eller vilket skydd behövs. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att kartlägga var det föreligger risk. Genom att mäta luftkvaliteten får du exakta värden som hjälper dig och din personal att förebygga eller att ta bort risken. Mätning kan göras enskilt eller i kombination av flera enligt kraven i: • AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning • AFS 2015:2 – Kvartsstendamm i arbetsmiljön • AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker • AFS 2011:18 – Hygieniska gränsvärden

LUFTMÄTNING – PARTIKLAR OCH DAMM

Tid: Beroende på antal mätpunkter och över hur lång tid
Pris: Priset är beroende av arbetets omfattning
Tillvägagångssätt: Arbetsmiljötekniker kommer till dig som kund och placerar mätinstrument för exponeringsmätning eller emissionsmätning i realtid eller över lera dagar (beroende på behov)
Innehåll:

  • Plan för vad som ska mätas görs upp med dig som kund
  • Svar på vilka värden som uppnås vid respektive mätpunkt
  • Mätinstrument och mätpunkter placeras av arbetsmiljötekniker
  • Rapport efterlämnas när mätningen är klar


Målsättning: Efter genomförd mätning har kunden fått insikt i om det föreligger risk och i så fall var. Efter mätning kan TOOLS tillsammans med dig som kund analysera resultatet och tillsammans välja rätt åtgärd.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan

Stäng