Viktig information om prishöjning

Bäste kund, 

Vi befinner oss i en utmanande marknadssituation där flera faktorer påverkar oss alla globalt. Flera länder har kommit långt i sina vaccinationsprogram vilket lett till ökad efterfrågan på en marknad med lägre produktionskapacitet. Det råder komponentsbrist och vi ser kraftiga råvaruprisökningar på olja, stål, koppar och pappersmassa. Dessutom har vi stora utmaningar med den globala fraktmarknaden, där fraktpriserna stigit med flera hundra procent.

Prisjustering den 1 september 2021

Många av dessa faktorer är helt utom vår kontroll och effekterna överstiger vida de förväntningar vi hade i början på året. Vi eftersträvar alltid att hålla en stabil prisbild men den rådande marknadssituationen gör att vi är tvungna att justera våra priser från och med den 1 september 2021. Den vägda prishöjningen blir 6,5%.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta er TOOLS-representant.

Med vänliga hälsningar,

Torbjörn Eriksson
Landschef Sverige