Kvalitets-, Miljö- & Arbetsmiljöpolicy

B&B TOOLS-koncernen förser industri- och byggsektorn i norra Europa med förnödenheter och komponenter samt därtill relaterade tjänster.

KVALITETSPOLICY

 1. INLEDNING
  Kvalitetsarbetet inom B&B TOOLS bedrivs som en integrerad del av affärsverksamheten. Denna policy syftar till att beskriva B&B TOOLS syn på arbetet med kvalitetsfrågor.

 2. KVALITETSPOLICY
  B&B TOOLS-koncernen skall identifiera och förstå kundens behov och eftersträva lösningar som skapar värde både för oss och för vår kund. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar.

 3. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING
  Ansvaret för det löpande kvalitetsarbetet ligger hos varje enskilt bolag i koncernen och skall bedrivas med utgångspunkt från varje enskilt bolags specifika förutsättningar och behov.

 4. DENNA POLICY
  B&B TOOLS ”Kvalitetspolicy” fastställs i normalfallet av styrelsen i B&B TOOLS AB en gång per år. Datum och version för policyns utgåva framgår på dokumentets första sida. Den senast uppdaterade versionen/utgåvan av policyn skall alltid finnas på B&B TOOLS intranät InSight. Samtliga anställda inom koncernen ansvarar för att hålla sig uppdaterade om den senaste reviderade policyn.

TOOLS kvalitetspolicy

MILJÖPOLICY

 1. INLEDNING
  Miljöarbetet inom B&B TOOLS bedrivs som en integrerad del av affärsverksamheten. Denna policy syftar till att beskriva B&B TOOLS syn på arbetet med miljöfrågor och koncernens påverkan på miljön.

 2. MILJÖPOLICY

  B&B TOOLS-koncernens miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna. Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet. Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning. Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagstiftningar och förordningar skall B&B TOOLS-koncernen stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska negativ miljöpåverkan.

  Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna. Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet. Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning.

  Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall B&B TOOLS-koncernen stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan.

 3. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING
  Ansvaret för det löpande miljöarbetet ligger hos varje enskilt bolag i koncernen och skall bedrivas med utgångspunkt från varje enskilt bolags specifika förutsättningar och behov.

 4. DENNA POLICY
  B&B TOOLS ”Miljöpolicy” fastställs i normalfallet av styrelsen i B&B TOOLS AB en gång per år. Datum och version för policyns utgåva framgår på dokumentets första sida. Den senast uppdaterade versionen/utgåvan av policyn skall alltid finnas på B&B TOOLS intranät InSight. Samtliga anställda inom koncernen ansvarar för att hålla sig uppdaterade om den senaste reviderade policyn.

TOOLS miljöpolicy

ARBETSMILJÖPOLICY

 1. INLEDNING
  Denna policy syftar till att beskriva B&B TOOLS-koncernens syn på arbetsmiljö och förhållningssätt som samtliga medarbetare inom koncernen skall iaktta.

 2. ARBETSMILJÖPOLICY
  B&B TOOLS-koncernens målsättning är att, i samverkan mellan arbetsgivare och arbets- tagare, skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt i syfte att vara en attraktiv och konkurrens-kraftig arbetsgivare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp och är därigenom ett viktigt konkurrensmedel och en strategisk fråga. Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet skall efterlevas, för att förebygga skador och ohälsa. Företagets arbetsmiljö, som inbegriper såväl fysiska som psykosociala faktorer, skall kännetecknas av engagemang, effektivitet, förändringsvilja och
  • präglas av ett engagerat ledarskap och god kompetens i alla befattningar
  • kännetecknas av respekt och tillit för varandra samt stimulera framgångsvilja
  • inbegripa ständigt förbättrad hantering av arbetsmiljöfrågor och vår
  • skapa förutsättningar för bättre prestationer samt personlig och yrkesmässig utveckling
  • medföra decentraliserat och personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet, bl.a. genom att följa bestämmelser, rutiner och beslut

  B&B TOOLS ger alla koncernens medarbetare lika möjligheter oavsett hudfärg, kön, ålder, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller andra särskiljande egenskaper. Koncernen tillåter varken diskriminering eller trakasserier.

 3. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING
  Det är arbetsgivaren som är huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som är tekniskt möjliga, organisatoriskt motiverade och ekonomiskt försvarbara för att förebygga att den anställde utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. I B&B TOOLS-koncernen ligger ansvaret för arbetsmiljöfrågor och ett systematiskt arbetsmiljöarbete alltid hos varje enskilt bolag i koncernen, där det är respektive VD som är ytterst ansvarig. VD delegerar därefter vid behov arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet vidare till övriga ledande befattningshavare i bolaget. B&B TOOLS-koncernens HR-funktion ansvarar på en övergripande nivå för att tillhandahålla utbildning, stödprocesser och mallar i syfte att skapa förutsättningar för ett fullgott och effektivt arbetsmiljöarbete.

 4. DENNA POLICY

  B&B TOOLS-koncernens Arbetsmiljöpolicy fastställs i normalfallet av styrelsen i B&B TOOLS AB en gång per år. Datum och version för policyns utgåva framgår på dokumentets första sida.

  Den senaste uppdaterade versionen/utgåvan av policyn skall alltid finnas på B&B TOOLS intranät InSight. Samtliga anställda inom koncernen ansvarar för att hålla sig uppdaterade om den senast reviderade versionen.

TOOLS arbetsmiljöpolicy

 

KVALITETS-, MILJÖ-, ARBETSMILJÖCERTIFIKAT - TOOLS SVERIGE AB

TOOLS Sverige AB sv 9001 och 14001
TOOLS Sverige AB sv 18001