Toppbild skyltar.png

Utfasning av gamla varningsskyltar – har du koll på de nya reglerna?

Att farliga kemiska produkter är uppmärka enligt de regler och förordningar som gäller i Sverige kopplat till kemikaliesäkerhet har länge varit en självklarhet. Nu är det även dags att, fullt ut, följa EU:s direktiv, som innebär att varningsskyltar ska se likadana ut var än i världen du befinner dig. Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, en kvadrat ställd på sin spets med röd ram samt en svart symbol mot vit botten.

 

Rätt märkning kan rädda liv. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver göras kända för att undvika skador på hälsa och miljö. Produktmärkning, transportmärkning och säkerhetsdatablad upplyser användaren om vilka faror som finns med produkten samt hur man kan skydda såväl sig själv som miljön. Just nu fasas de sista av Sveriges klassiska orangea varningsskyltar ut. Från 2015 är det endast skyltarna med röd kant som gäller. De ska ha formen av en kvadrat ställd på spetsen, med en svart symbol på vit botten och en röd ram. Direktiven kommer närmast från EU och Echa, EU:s tillsynsmyndighet för kemikaliesäkerhet. Tanken är att varningsskyltarna så småningom ska se likadana ut i hela världen. Dessa föreskrifter gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

 

Vad innebär CLP?

CLP-förordningen gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP. Om du tillverkar eller importerar blandningar behöver du klassificera om dina produkter och uppdatera märkning samt säkerhetsdatablad.

 

I Sverige är Kemikalieinspektionen den ansvariga myndigheten för CLP.

Vad är det som gäller?

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2014:43. Dock finns en övergångsbestämmelse som innebär att de tidigare varningsskyltarna, som var triangulära med gul bakgrund och svart ram, får fortsätta att användas fram till 1 juni 2019, om de har samma symbol som motsvarande CLP-piktogram. Detta innebär att de gamla varningsskyltarna för brandfarliga varor (flamman och flamma-över-cirkel) och för explosiva varor (briserande bomben) får fortsätta användas till 1 juni 2019. CLP är EU:s genomförande av FN:s globalt harmoniserade system GHS.

Märkning i framtiden

Blandningar i förpackningar med märkning enligt äldre regler som har importerats eller överlåtits redan före den 1 juni 2015 får dock säljas vidare under ytterligare två år. Därför kan du även efter den 1 juni 2015 i vissa fall köpa och sälja produkter med den gamla märkningen. Men när det tillverkas en ny sats av samma produkt måste den märkas enligt reglerna i CLP.

 

Efter den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre släppas ut på marknaden. Förpackningar till ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Reglerna om märkning enligt CLP gäller alltså bara vid överlåtelse, så kallad överlåtelsemärkning. När det gäller märkning av farliga kemiska produkter som används på arbetsplatser och inte säljs vidare, är det istället Arbetsmiljöverkets regler som gäller.

CLP piktogram nya skyltar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om kemiska hälsorisker som ett av TOOLS tolv riskområden inom Hälsa, Miljö & Säkerhet.